لیست دوره های موسسه

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان بندی تشکیل دوره : کمانچه
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
پنج شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00
یک شنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
چهارشنبه 15:00 21:00
سه شنبه 15:00 21:00

خروج

زمان های کنسل شده دوره : کمانچه
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

کمانچه

کمانچه

نام استاد : امین میرزایی

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : -- ریال

ثبت نام
Previous 1 Next