مقررات عمومی آموزشگاه آموزشگاه موسیقی سازک

1-    رعایت شئونات اسلامی در این آموزشگاه الزامی است.
2-    هنرجو باید راس ساعت کلاس خود که در هنگام ثبت نام به ایشان اعلام شده در کلاس حضور داشته باشد.
3-    آموزشگاه مسئولیتی در نگهداری هنرجویان خاص و هنرجویان کلاسهای کودکان پس از اتمام کلاس ندارد.
4-    غیبت هنرجو تحت هر عنوان بعهده وی بوده و آموزشگاه هیچ تعهدی در قبال برگزاری جبرانی نخواهد داشت.
تبصره: اطلاع رسانی هنرجو از عدم حضور در کلاس صرفا برای درج در پرونده بوده و موجب ابطال بند 4 نمی شود.
5-    آموزشگاه فقط درروزهای شهادت و مناسبتهای عزاداری تعطیل بوده و در تعطیلات عید (به غیر از عید نوروز)دایر می باشد.
6-    درصورت لغو کلاس از سوی آموزشگاه جلسه جبرانی با هماهنگی با هنرجو برگزار می شود.
7-    وجه شهریه در هیچ کدام از مراحل ثبت نام و آموزش قابل استرداد نیست.
8-    حضور همراه در کلاس جز در موارد خاص و با هماهنگی با مدیر آموزشگاه مجاز نمی باشد.
9-    هنرجو باید در فعالیتهای فوق برنامه که از طرف آموزشگاه یا مربی وی برگزار می شود حضور فعال داشته باشد.
10-    مدت زمان کلاس درس نسبت به شرایط خاص متغیربوده ولی اساس کلاسهای آموزشگاه بر پایه جلسات نیم ساعتی می باشد.
11-    تقاضای تغییر زمان کلاس از طرف هنرجو (موقت یا دائم) حداقل یک هفته قبل و با دلیل موجه قابل بررسی و اعمال است.
12-    هنرجو موظف است ضمن انجام تمرینات مستمر و با انگیزه جلسه چهارم تجدید ثبت نام نماید در غیر اینصورت آموزشگاه تعهدی در حفظ ساعت کلاس وی نخواهد داشت.
13-    همراه داشتن کارت هوشمند هنرجویی در آموزشگاه الزامی است.(صدورکارت المثنی با پرداخت مجدد هزینه میسر می باشد)
14-    ملاک هرگونه تغییر در کلاسها و سایر امور فقط دفتر آموزشگاه می باشد.
15-    هر گونه پیشنهاد و انتقاد را در اسرع وقت مستقیما با مدیر آموزشگاه در میان بگذارید.
16-    در حفظ ونگهداری اموال و تجهیزات آموزشگاه دلسوزانه کوشش نمایید.
17-    کتابها؛ جزوات و لوازم فروشگاهی فقط جهت رفاه هنرجویان و جلوگیری از اتلاف وقت؛ تهیه شده و با قیمت مشخص در اختیار هنرجویان قرار می گیرد.لطفا وجه این اقلام را بصورت نقدی به آموزشگاه پرداخت نمایید.
18-    در پرکردن فرم ارزشیابی مدرسان آموزشگاه که هر 6ماه یکبار انجام می شود نهایت دقت را داشته باشید.
19-    برای استفاده از جلسه مشاوره رایگان از قبل با دفتر آموزشگاه هماهنگ نمایید.