آموزش کمانچه

آموزش کمانچه

زمان برگزاری : دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه
طول دوره : 2 ماه
هزینه هر دوره: 2،000،000 تومان