آموزش سه تار

آموزش سه تار

زمان برگزاری : شنبه و دوشنبه و پنجشنبه
طول دوره : 2 ماه
هزینه هر دوره: 2،000،000 تومان