آموزش ویولون

آموزش ویولون

زمان برگزاری : شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه
طول دوره : 2 ماه
هزینه هر دوره: 2،000،000 تومان