آموزش تار

آموزش تار

زمان برگزاری : شنبه و دوشنبه وسه شنبه و پنجشنبه
طول دوره : 2 ماه
هزینه هر دوره: 2،000،000 تومان