آموزش آواز

آموزش آواز

زمان برگزاری : شنبه و یکشنبه و دوشنبه
طول دوره : 2 ماه
هزینه هر دوره: 2،000،000 تومان