مدرس نی

(مدرس نی)

 روح الله الله دادی 

متولد ۱۳۵۷ نی را از سال ۶۸ نزد مرحوم هوشنگ پور آزاد شروع کرد و نزد ایشان به فراگیری نت و همچنین ردیف مکتب اصفهان پرداخت. وی همچنین به اصول نوازندگی با نی نه سورارخ (که از ابداعات روانشاد پور آزاد بود) پرداخت و از سال ۷۹ هم خدمت استاد کیانی نژاد رسید و نزد این استاد ردیف آوازی دوامی و همچنین تکنیک نفس گیری و صدا سازی و راصول نوازندگی را فراگرفت و تا سال ۸۶ خدمت ایشان تلمذ نمود. که در حال حاضر هم از راهنماییهای این بزرگ مرد کمال استفاده را می‌نماید. در طول سالهای هنری _همکاری با گروههای موسیقی مانند: طلوع ، پارسایان ، نغمه اصفهان و خزان . ودر حال حاضر همکاری با گروه ادیب میباشد. _ضبط و ارایه آلبومهای بهار عمر .باغ من وبهار من .دریغ وآلبوم سیب که موسیقی کودک میباشد. و آلبوم گردان سپهر همچنین آلبوم تصویری سرو خرامان با همکاری گروه خزان ایشان در حال حاضر مشغول تدریس در آموزشگاههای موسیقی اصفهان و تدریس در دانشگاه فرهگ وهنر اصفهان و موسسه عالی سپهر اصفهان می باشد.