مدرس تار و سه تار

(مدرس تار)

علیرضا جعفریان 

متولد ۱۳۷۰ در سال ۱۳۸۳ وارد هنرستان موسیقی اصفهان شد و هنرجوی استادی چون حمیدرضا حسن پور بود و دیپلم موسیقی گرفت. در حال حاضر در محضر استاد سامان صادقیان کسب فیض میکند. . در سال ۱۳۹۷ وارد دانشگاه موسیقی و در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ مدرک کارشناسی نوازندگی ایرانی در رشته‌ی تار شد. . فعالیتهای اجرایی و آموزشی چند اجرای پژوهشی به همراه استاد مهدی ترمه باف اجراهای دانشگاهی در حال حاضر فراگیری تحلیل بنیادی ردیف موسیقی ایرانی در خدمت استاد ارشد طهماسبی