مدرس فلوت

(مدرس فلوت) 

 نیوشا شاکری

کارشناسی نوازندگی فلوت در تهران، استاد فلوت: فیروزه نوایی، کالریز کشاورز، مجید سینکی دیپلم هنرستان موسیقی در اصفهان، استاد فلوت: حامد یونسی نوازندگی و همکاری: عضو کر فلوت تهران شرکت در جشنواره جوان سال 98 شرکت در جشنواره جوان سال 99 جوایز: کسب رتبه دوم در جشنواره جوان در سال 99 شرکت در مستر کالس نوازندگی فلوت: شرکت در مستر کالس فلوت Bargin Nolwenn ، شرکت در مستر کالس فلوت سعید تقدسی شرکت در دوره پداگوژی موسیقی زیر نظر اساتید دانشگاه هنر